วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Logbook Teacher , หลักเกณฑ์ ว21 ว22 /2560 , PLC , หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง และ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง


Logbook Teacher 
 หลักเกณฑ์ ว21/2560 
 หลักเกณฑ์ ว22/2560  
ชุมชนและการสื่อสาร 
 PLC 
 หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง  
เอกสารสำหรับประกอบการประชุมปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)
 เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอ้างอิง/แหล่งที่มา/ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
https://logbook-teacher.otepc.go.th/


"KM คืออะไร"


"KM คืออะไร" 
********************************************************************
นายคมกฤษณ์  สุขะวิพัฒน์ 
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
********************************************************************
การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า “Knowledge Management” 
          Knowledge Management หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า KM นั้นก็คือแนวทางการบริหารแนวทางการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความ รู้, นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลความรู้ คืออะไร

ID PLAN การวางแผนการปฏิบัติงาน

ID PLAN การวางแผนการปฏิบัติงาน
ID PLAN คืออะไร 
********************************************************************
นายคมกฤษณ์  สุขะวิพัฒน์ 
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
********************************************************************
ID Plan คืออะไร ID Plan ย่อมาจาก Individual  Development  Plan)  
ID Plan มีไว้เพื่ออะไร = แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  โดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรและสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)


การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
********************************************************************
นายคมกฤษณ์  สุขะวิพัฒน์ 
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
********************************************************************
     ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์   สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) โดยที่ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) ในการทำหน้าที่ครูนั่นเอง

ตัวอย่าง LOGBOOK แบบฟอร์ม LOGBOOK


ตัวอย่าง LOGBOOK แบบฟอร์ม LOGBOOK
การบันทึกใน LOGBOOK การเขียน LOGBOOK สำหรับครู

********************************************************************
นายคมกฤษณ์  สุขะวิพัฒน์ 
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
********************************************************************

ปัจจุบันมีการนำชั่วโมง PLC ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มาผูกติดกับการนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครู เพื่อใช้ในการคงวิทยฐานะ หรือการขอเลื่อนวิทยฐานะครู โดยในการ PLC ของครูที่จะนับเป็นชั่วโมงได้นั้น ครูต้องมีการบันทึกการพบปะพูดคุยกันลงใน Logbook, Logbook จึงกลายมาเป็นคำศัพท์ใหม่ และเครื่องมือใหม่สำหรับครู ว่าจะมีรูปแบบหรือแบบฟอร์มอย่างไร

Logbook คืออะไร
– Logbook, สมุดปูมเรือ เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการเดินเรือไว้ ตามลำดับเวลา
– Logbook, สมุดบันทึกการเดินทางตามช่วงเวลา
– Logbook มีการใช้หลายวงการ เป็นสมุดบันทึกของการทำงาน การผลิตสินค้า การทำโปรเจคของนักศึกษา เป็นต้น

สรุปคร่าวๆ ได้ว่า Logbook สำหรับ PLC คือ สมุดบันทึกการพัฒนาตนเองจากการทำ PLC ของครู ซึ่งเป็นเอกสารเชิงประจักษ์ในการพัฒนาตนเองของครูผ่านการพบปะ พูดคุย (โสเหล่, ภาษาอีสาน) กับเพื่อนร่วมงานในองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นั่นเอง (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, 22 กรกฎาคม 2560)

นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ


นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การทำงานเป็นทีมของครู ผู้บริหาร
นักเรียนนักการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน
********************************************************************
นายคมกฤษณ์  สุขะวิพัฒน์ 
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
********************************************************************

          สาระสำคัญ : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน
ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC)

โครงการขับเคลืี่อนกระบวนการ PLC (Profestional Learning Community)" ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC" ณ หอประชุมพระเทพวงศาจารย์(ริมน้ำ) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

          วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
โดย ท่าน ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประธานพิธีเปิดการจัดการอบรมโครงการขับเคลืี่อนกระบวนการ PLC (Profestional Learning Community)" ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC" ให้กับคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยากรโดย นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ หอประชุมพระเทพวงศาจารย์(ริมน้ำ) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี