วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

ชื่อเรื่อง                                       ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้ศึกษาค้นคว้า                                                          นายคมกฤษณ์  สุขะวิพัฒน์
รหัสประจำตัว                                   525310588
ปริญญา                                                                     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา                                                                   การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา                                                                2552


บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใน 6 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการสอน ด้านกระบวนการสอน ด้านความรับผิดชอบในการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์คุณธรรม-จริยธรรม และด้านการมีส่วนร่วมในองค์กร โดยจำแนกตามเพศ สาขางานที่เรียน และระดับการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ปีการศึกษา 2552 จำนวน 254 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1.สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เลือกเรียนในสาขางานช่างยนต์ และการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
2.ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับคือ ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม ด้านการมีส่วนร่วมในองค์กร ด้านการเตรียมการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านกระบวนการสอน  และด้านความรับผิดชอบในการสอน โดยมีรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้านคือ มีแผนการสอนในขณะที่ทำการสอน  การใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัย มีความขยัน ตั้งใจ และกระตือรือร้นในการสอน มีการประเมินผลทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน การให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ของแผนกวิชา คณะวิชาือมีรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้านลือกตอบ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

การประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมบริหาร...