วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

การประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
เข้าร่วมการประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ขั้น 5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย
นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการทำงาน
ระเบียบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 การนิเทศสถานศึกษา 

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกศานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีความโดดเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ซึ่งเป็นสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แห่งแรกของประเทศไทย และยังเป็นสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙ และรัชการปัจจุบัน
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ มั่งมี ศรีสุข ... สาธุ สาธุ สาธุ


 https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10216886201737560&id=1540339174

การประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมบริหาร...