วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินความพร้อมของสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี

               วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561
คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นำโดย 1) ศน.พันธ์ประภา พูนสิน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 2) ศน.ศริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 3) ศน.คมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ หัวหน้างาน จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด กลุ่มงานการตรวจราชการ 4) ศน.กุลจิรา วาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ หัวหน้างาน ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินความพร้อมของสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา อำเภอบ้านโป่ง 2) โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี อำเภอบ้านโป่ง ให้เป็นไปตามนโยบาย ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
 

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินความพร้อมของสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดย 1 ศน.ศริวรรณ ลี้กิจเจริญผล 2 ศน.คมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ 3 ศน.กุลจิรา วาณิชย์ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินความพร้อมของสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1 โรงเรียนฮั้วเคี้ยวกงลิปไต้ฮีน อำเภอดำเนินสะดวก 2 โรงเรียนวันทามารีอา อำเภอดำเนินสะดวก 3 โรงเรียนพัชรวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ ๒๑" วันพุธ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 

โครงการอบรมปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเอราวัณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

กราบขอบพระคุณ ท่าน ผอ.ดร.สนธิ ภูละมุล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ประธานโครงการ โครงการอบรมปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) ที่ให้โอกาสรับเกียรติเป็นวิทยากร โดย นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเอราวัณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

โครงการอบรม หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC และการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี IOT ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมให้ก้าวสู่ THAILAND 4.0

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง กล่าวเปิดงานโครงการอบรม หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC และการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี IOT ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมให้ก้าวสู่ THAILAND 4.0 วิทยากร โดย นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน การนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯจำนวน 90 คน ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ร่วมถึงบุคลากรทุกท่านเป็นอย่างดี ภายใต้การดูแลโครงการของ นายบุญทอง สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินความพร้อมของสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดย 1 ศน.ศริวรรณ ลี้กิจเจริญผล 2 ศน.คมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ 3 ศน.กุลจิรา วาณิชย์ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินความพร้อมของสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา อำเภอเมืองราชบุรี 2 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา อำเภอเมืองราชบุรี 3 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ ให้เป็นไปตามนโยบาย ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 


การประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมบริหาร...