วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563

งานแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ร. 10 ด้านการศึกษา

 วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 งานแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เป็นเลิศ (Best Practices)

งานแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ร. 10 ด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภายใต้โครงการ
1. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
2. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดราชบุรี
4. โครงการ “ศธจ. สุจริต” ป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ณ ห้องประชุมปิยราชา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดำเนินงานพัฒนาจุดเน้นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดำเนินงานพัฒนาจุดเน้นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดำเนินงานพัฒนาจุดเน้นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงาน พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน พัฒนาตามแนวทางของจุดเน้นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการ 1. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 2. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดราชบุรี 4. โครงการ “ศธจ. สุจริต” ป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)


วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

SDG 4 & ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล โดยใช้ XYZ Model

การประชุมการสร้างการรับรู้ในการทำจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG 4 โดยใช้ XYZ Model 

ปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโครงการ SDG 4 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


ศึกษานิเทศก์ผู้มีบุคลิกภาพที่ดี และเป็นแบบอย่าง ประจำปี 2563 โดยมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย

 วันที่ 15 กันยายน 2563

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย
มอบเกียรติบัตร แก่ นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
เป็นศึกษานิเทศก์ผู้มีบุคลิกภาพที่ดี
และเป็นแบบอย่าง ประจำปี 2563
มอบโดย นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ นายกมาคม
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย
การประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมบริหาร...