วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โครงการอบรมปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเอราวัณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

กราบขอบพระคุณ ท่าน ผอ.ดร.สนธิ ภูละมุล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ประธานโครงการ โครงการอบรมปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) ที่ให้โอกาสรับเกียรติเป็นวิทยากร โดย นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเอราวัณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมบริหาร...