วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 การนิเทศสถานศึกษา 

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกศานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีความโดดเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ซึ่งเป็นสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แห่งแรกของประเทศไทย และยังเป็นสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙ และรัชการปัจจุบัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมบริหาร...