วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดำเนินงานพัฒนาจุดเน้นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดำเนินงานพัฒนาจุดเน้นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดำเนินงานพัฒนาจุดเน้นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงาน พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน พัฒนาตามแนวทางของจุดเน้นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการ 1. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 2. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดราชบุรี 4. โครงการ “ศธจ. สุจริต” ป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)


วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมบริหาร...